Jump to page content
English English  Polish Polish  Dutch Dutch  Russian Russian  German German  Hungarian Hungarian  Norwegian Norwegian  Swedish Swedish  Finnish Finnish  Romanian Romanian  Spanish Spanish  Portuguese Portuguese  Latvian Latvian 
Homepage
Home
Register
Login

Resources
Forum
Wiki
Servers

rsspraysystem (mtapray)

Category:script
Author(s):OWJTECH
Downloads:7
Rate:You need to be logged in to vote
Rating:None (0)
Description:
this script make you able to pray in game
have fun with /namaz
==================
you can learn lua from here
https://owjtech.ir/lua/
===================
پکیج آموزش برنامه نویسی به زبان lua
آموزش حرفه ای لوا
چگونه برنامه نویس لوا بشویم

برای شروع برنامه نویسی LUA نیاز داریم پایه های اولیه آن زبان را یاد بگیریم .ما برای شما قطعه کد هایی به منظور آشنایی با زبان برنامه نویسی لوا آماده سازی کرده ایم . این نمونه کد ها شما را برای ادامه راه آماده می کند
https://owjtech.ir/lua/

حلقه های while در لوا

این نوع حلقه ها دارای ، کاندیشن و یا همان شرط های واحد هستند ، یعنی ما شرط ها را به آنها تعریف می کنیم ،و تا زمانی که شرط برقرار باشد ، کار را ادامه می دهند . باید توجه داشته باشید که این حلقه ها نیازمند استفاده دقیق هستند و اگر به اشتباه از آنها استفاده کنیم ، دچار حلقه نامتناهی در برنامه نویسی می شویم (همان حلقه های بی نهایت یا infinitie loop). یعنی مثلا شرطی که برقرار کرده ایم هرگز از حالت معقول خود خارج نشود و همین باعث می شود برنامه تا بی نهایت اجرا شود و برای ما مشکل ساز شود. مثال از استفاده از حلقه ها...

(more)

Download latest version | Report

Version history

Version Publish Date Changes
1.0.0 2022-07-27 18:36:23 First public release Download