Home
Home
Register
Login

Resources
Forum


rsssmieci

Category:script
Author:MartinPanZycia
Downloads:39
Rate:You need to be logged in to vote
Rating:1 (1 Vote)
Description:
Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.
------------------------------------------------------
ENG : Refusing the rosary, we are pondering with Mary the event of the Gospel that she contemplated in her heart. We have not only to consider the attitude of Jesus and Mary, but to immit them in our personal, family and social life,
Many times in history, the prayer of the rosary, with faith, has influenced the fate of the nations. In the lives of people struggling with sin, difficulties and addictions, the rosary is like a life-saving rope. It is a prayer that transforms the world, especially when it is denied together. Our families, our homeland and the world are now fighting the overwhelming forces of evil. Today we need Mary's help more than ever before.
YT : https://www.youtube.com/watch?v=DZvhFGxaUqk
...

(more)

Comments (0) | Download latest version | Report

Version history

Version Publish Date Changes
1.0.0 2017-06-18 08:15:27 First public release Download